Can gap nhieu tho nail nu co king nghiem lam o Lake city, Florida. Bao luong $4,000 mot thang, lam hon an chia. Tiem my trang, tip nhieu. Co cho o sach se , phong rieng cho tho o xa. Xin lien lac (404)844-3337.Hoac (404)543-6950