Cần gấp thơ Nail, biet làm bột , tay chân nước , waxing, Bao lương $800 & up hoặc ăn chia tùy ý.
Chủ vui vẻ, dễ chịu.
Tiệm ở West Palm Beach. Xin gọi: 678-907-2552 – Jaden Thank you!