cần gấp thợ Nail nữ giõi tay nghề làm việc từ thứ hai đền thứ bảy tiệm đóng cửa chủ nhật , bao lưởng hoặc ăn chia tuy theo tay nghề , xin liên lạc số Cell 8328660111 hoặc tại Vanna’s nails 9640 FM 1960 by pass rd w ,Humble tx 77338 số 2814464909 gặp ANH THANH , cám ỏn