Tiem nam trong khu shopping lon khu my trang dang rat can gap tho nails biet Lam everything bao luong hay an chia tuy Kha nang co cho o cho tho o xa LL Trang 2054542723