Tiệm nail ở vùng Avondale, Goodyear cần gấp thợ bột hoặc biết làm tất cả. Khu mỹ trắng, tip cao. Bao lương $800-1000 theo kinh nghiệm. Full or Partime OK. Call 714-722-9163