Can gap tho chan tay nước biết lam du thu cang tốt,tiềm lam 6 ngay Dong cua thu hai. lượng cao Típ hậu,tiềm khu sang gia cu va nhiều nha hang. Cach Kennesaw or Hiram 15 phut.
Cell 404-936-2886
Time 770-974-8889