Tiệm mỹ trắng vùng Blaine cần gấp thợ bột hoặc chân tay nước.income cao,tip in cash 100%..50% cash 50% check…chỗ làm vui vẻ k tranh giành..k coupon..chủ hiền dễ chịu…Xin liên lạc Ngân 763-400-0174 or call tiệm 763-795-8465