Tiệm nằm khu mỹ trắng 100%. Tip cao, đang cần gấp thợ làm bột và tay chân nước.
Bao lương trên ăn chia.