Cần bán tiệm nails in Nipomo CA, cách Bolsa north 3 tiếng gan bien Pismo Beach 15 phut tiệm Tiệm sạch sẽ rất đẹp, va thoang , tiệm trong main Shopping Center của Town khe ben cho Vons parking rộng rãi, khu mỹ trắng sang Giá cao, tip hau, tiệm có 9 ghế Spa , 7 bàn nail,1 phòng wax, 1phòng ăn, washer and dryer, lease còn dài, rent $3,900 including cam and water, income average $35k-$40k/thang $450k+/year! For Sale $110k co thể gởi hinh, co proof of income. Liên lạc số phone Jimmy at 714-376-8770 or Katie 714-376-8270