Tiem nails o Pasadena, Texas, co 14 ban , 8 ghe, co quay ruou nho, he thong camera. Income tu $43,000 den $51,000/ thang. Rent $1993/thang. Ban $219,000. Vui long lien lac: 832-282-6098 (neu busy khong bat phone duoc thi xin vui long de lai tin nhan)