Can ban Tiem nail income một triệu nam Tiem rong ,moi mo hon 2 nam khu My trang ,khách de ,gia nail cao ,cách Dallas 1 tiếng ,vi phai morving ,xin lien lạc 2102552215