Can ban tiem nail 3000 sq 20 ghe 20 ban Trong khu Costco shopping center Lon Gia cao khu my Trang 14 tho vi Ly do thieu nguoi trong coi. Income moi thang trong the credit card tu 60k toi 80k tien mat 20k gia ban 400k neu ban co credit good Minh giup finance neu that long muon mua xin LL:
702-488-1573 ada
702-494-9340 Kaden