Cần thợ Nail biết làm đủ thứ và thợ làm tay chân nước. Giá Nail cao tip hậu. Xin vui lòng liên lạc 678-620-3465 hoặc 401-206-2222