Tiệm rất đông khách ở vùng Durham NC, tiệm vui vẻ như gia đình. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý.

Xin liên lạc
919-638-4477 Cuong