Tiệm đông khách khu mỹ trắng sang,tip cao,môi trường làm việc thoải mái,vui vẻ,kg giành giựt 9193447267