Cần sang tiệm nail,tiệm vùng middtown,có 6 bàn,6 ghế,nửa trắng nửa đen,tip cao,income ỗn định,nếu có nhu cầu xin goi 4045092803,Thanks