Tiệm Golden Nail Spa trên đường chính khu Alpine, liên hệ Nina (Nga): 616-227-6009