BAN GAP TIEM NAILS 25K, TIEM RONG 1400 SF, TRONG KHU CHO BRAVO , KHU DONG DAN , BAI DAU XE THOAI MAI .TIEM 6 GHE, 6 BAN, MAY GIAT , SAY , TV, TU LANH, DAY DU VAT TU,
DIEU KIEN SUC KHOE KHONG CHO PHEP NEN CAN BAN GAP
XIN LIEN HE LUCKY 205 218 5557 HOAC 205 253 6831