Cần thợ làm bột, gel, chân tay nước, có kinh nghiệm, tiệm đông khách, Income cao, Lương theo thỏa thuân. Xin liên lạc: 618 939-5155.