Mới 7/9/2019
Tiệm nằm ở Bradenton/Sarasota fl , rất đông khách, khách 100% trắng, có rất nhiều khách địa phương và khác du lịch. Giá nails cao nhất vùng Bradenton and Sarasota.dipping manicure $61-$71+,p/w fill $45+, acrylic/gel $50+, manicure/pedicure up to $180/bộ, bột ombré và designs thợ có quyền ra giá ($100,$200,$300 cũng được).Tiệm làm đa số dipping. Income $1,200-$2000/Tuần, tip rất cao $500-$900/Tuần. Chỗ làm vui vẻ, có phòng cho thợ share. Tiệm chúng em đang tìm thợ giỏi.
Nếu bạn cần một chỗ làm tốt xin gọi.
Xin gọi 941-900-9415 or 941-538-1701.
Chúng em đang cần rất nhiều thợ.