Cần thợ bằng idaho lương $200/ngày.xin liên lạc 2083168899